First Part - Chicago, Illinois to St. Louis, Missouri

Part Two - St Louis, Missouri to Baxter Springs, Kansas

Route 66 across Oklahoma

Part Three - Miami, Oklahoma to Erick, Oklahoma

Route 66 across Texas

Part Four - Shamrock, Texas to Glenrio, Texas